Viziunea strategică

Dezvoltarea instituţiei presupune asigurarea competitivităţii ei în raport cu celelalte instituţii.
Într-o societate a schimbărilor rapide, orientarea spre viitor este o premisă esenţială pentru asigurarea competitivităţii. În condiţiile dinamismului accentuat al societăţii organizaţia trebuie să răspundă prompt la situaţiile ivite, asigurându-şi capacitatea atât de a fructifica oportunităţile ivite cât şi de a soluţiona problemele. De aceea, a fi întotdeauna cu un pas înaintea viitorului constituie prima preocupare a instituţiei conştientă de contextul în care se află. Astfel, instituţia va trebui să-şi asume un rol activ creând condiţiile necesare unor reacţii adecvate la dinamismul caracteristic societăţii.

Misiunea instituţiei

”Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă” este o instituţie ce oferă servicii diversificate în domeniul asigurărilor pentru şomaj. Activitatea globală a instituţiei e orientată spre căutarea continuă a unor noi căi de asigurare a creşterii calităţii vieţii oamenilor prin ocupare deplină.
Misiunea care ne conduce în permanenţă este aceea de a furniza servicii eficiente pe piaţa muncii în scopul permanentei îmbunătăţiri a percepţiei pe care clienţii, dar şi angajaţii o au despre calitatea serviciilor noastre. Politicile sociale din domeniul ocupării urmăresc combinarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială pentru anumite categorii sau grupuri de persoane cu acţiuni care vor contribui la asigurarea locului de muncă pentru obţinerea de venituri permanente şi în creştere, ca premisă esenţială de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. Deşi ne dezvoltăm în principal pe diversificarea serviciilor succesul depinde în cea mai mare măsură de modul în care satisfacem cerinţele pieţei. Aceasta presupune o colaborare deplină cu clienţii noştri.
„Trebuie să ne asumăm riscul de a descoperii soluţii originale şi îndrăzneţe pentru rezolvarea cât mai multor probleme complexe, introducând pe piaţa pe care operăm servicii mai eficiente, pentru un nivel de trai superior. Serviciile oferite de A.J.O.F.M îl ajută să îşi construiască un viitor.”

Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna

Indiferent de forma sub care a funcţionat, Ministerul Muncii s-a ocupat de plasare, pregătire şi îndrumare profesională. Dar, datorită reformei economice, cerinţelor societăţii şi importantelor schimbări socio-economice apărute după 1990, a fost necesară înfiinţarea unei instituţii care să se ocupe special de plasare, pregătire profesională şi îndrumare şi care să efectueze plăţile drepturilor băneşti pentru populaţia beneficiară. Astfel, prin Legea nr. 145/1998 a fost reglementată înfiinţarea Agenţiei Judetene pentru Ocupare şi Formare Profesională, instituţie publică cu personalitate juridică afalta in subordinea Agentie Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, ce şi-a început activitatea de la 1 ianuarie 1999. Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 294/2000 a fost modificată şi completată Legea nr. 145/1998, noua denumirea a instituţiei devenind, de la 01.01.2001, Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si implicit a AJOFM, a inlocuit Legea nr. 145/1998 incepand cu 23.07.2006.

Pentru organizarea şi desfasurarea activităţilor specifice la nivel judeţean A.J.O.F.M are în subordine o agenţie locala la Sfantu Gheorghe si patru puncte de lucru in orasele Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt si Int. Buzaului, unităţi fara personalitate juridică, iar dupa anul 2008 si un Centru Propriu pentru Formarea Profesionala a somerilor in Mun. Sf. Gheorghe.

Atribuţiile instituţiei

Pentru realizarea obiectivelor sale. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă are următoarele atribuţii principale:

 • asigura implementarea politicilor de ocupare a fortei de munca
 • asigura implementarea programelor destinate dezvoltarii resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene;
 • asigura implementarea programelor avand ca obiectiv stimularea ocuparii fortei de munca, finantate din alte fonduri;
 • urmareste si asigura aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta;
 • organizeaza, furnizeaza si finanteaza servicii de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii fortei de munca, in concordanta cu strategiile si politicile de ocupare a fortei de munca si cu tendintele care se manifesta pe piata interna a fortei de munca;
 • organizeaza si presteaza, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesionala pentru persoanele neincadrate in munca si pentru alte categorii de beneficiari prevazute de lege;
 • consiliaza si orienteaza persoanele in cautarea unui loc de munca si mediaza intre acestea si angajatori;
 • elaboreaza, implementeaza si cofinanteaza programe de activitate proprii privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca, precum si actiuni specifice domeniului sau de activitate
 • fundamenteaza si propune Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;
 • administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca raportul sau de executie bugetara;
 • propune Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca proiecte de acte normative in domeniul ocuparii, formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca;
 • organizeaza si asigura servicii de stabilire, plata si evidenta a drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
 • elaboreaza, rapoarte si analize, bilantul de ocupare pentru evaluarea efectelor masurilor privind forta de munca si fundamentarea politicilor si programelor in domeniul sau de activitate;
 • calculeaza si face publici indicatorii statistici privind piata fortei de munca, conform prevederilor legale;
 • administreaza incasarea veniturilor si realizeaza executarea silita a creantelor aflate in administrarea sa, potrivit legii;
 • editeaza materiale informative in domeniul sau de activitate

Tipuri de servicii oferite

Măsurile active pe piaţa muncii sunt de obicei concretizate în prestarea unor servicii care încearcă să facă şomerii mai atractivi pentru angajatori. Se adresează de asemenea persoanelor ameninţate de concedieri

Măsurile active pe piaţa muncii includ următoarele servicii:

Serviciile de mediere/plasare: serviciile de mediere a muncii reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Aceste servicii constau în oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea şi organizarea de burse ale locurilor de muncă, medierea electronică, adică punerea în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de muncă prin intermediul Internet-ului ( www.semm.ro ) şi preselecţia candidaţilor, corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite.

Servicii de consiliere şi de informare: informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în mod gratuit. Acestea sunt:

 • furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor,
 • evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale,
 • dezvoltarea abilităţii şi a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră,
 • instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă ( prezentarea la interviu, întocmirea unui CV ).


Servicii de formare profesională: organizarea cursurilor de calificare – recalificare gratuite oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să mărească şansele ocupării unui nou loc de muncă
Servicii de subvenţionare a mobilităţii pe piaţa muncii: constau în acordarea unor drepturi băneşti persoanelor care se încadrează într-o localitate aflată la peste 50 km faţă de domiciliu precum şi celor care îşi schimbă domiciliul în altă localitate ca urmare a încadrării.

Servicii de consultanţă pentru începerea unei afaceri: consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare şi alte servicii de consultanţă.

Servicii de subvenţionare a locurilor de muncă: pentru încadrarea unor persoane aparţinând unor categorii defavorizate ( şomeri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, şomeri cu vârsta de peste 45 de ani, şomeri cu handicap ) sau a absolvenţilor proveniţi din ultima promoţie se subvenţionează cheltuielile cu salariile ale acestora pe timp de un an. Totodată se subvenţionează cheltuielile cu forţa de muncă încadrată ca urmare a aplicarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a persoanelor provenite din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.

Serviciul de creditare: creditele cu dobândă avantajoasa sunt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente precum şi şomerilor care înfiinţează societăţi în scopul creării de noi locuri de muncă, din care minimum 60 % pentru şomeri.


Servicii de preconcediere. Aceste servicii includ:

 • informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi formare profesională,
 • plasarea pe locurile de muncă vacante, existente în plan local,
 • instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă,
 • reorientarea profesională în cadrul unităţii sau cuprinderea în cursuri de formare de scurtă durată,
 • sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

A.J.O.F.M realizeaza de asemenea si o serie de măsurile pasive acestea fiind concretizate prin servicii de plată a diferitelor tipuri de indemnizaţii de şomaj.